Povolovací proces

 

EIA

EIA představuje proces hodnocení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

K zahájení územního řízení potřebuje investor stanovisko EIA, které vydává příslušný Krajský úřad. K žádosti o vydání tohoto stanoviska je nutno přiložit dokumentaci vlivů na životní prostředí, kterou může zpracovat pouze oprávněná osoba a další dokumenty, jako například botanický, geologický či ornitologický průzkum. K dokumentaci se vyjadřují dotčené orgány hájící veřejné zájmy, zejména Krajská hygienická stanice, Česká inspecke životního prostředí, starosta města, odbory životního prostředí a dopravy města a další. Následně zpracovatel dokumentace zapracuje případné připomínky dotčených orgánů. Pokud dotčené orgány vydají nesouhlasná stanoviska se záměrem, Krajský úřad pošle záměr do dalšího posuzování tzv. "velká EIA".

Krajský úřad na náklady investora vybere nezávislého odborníka, který zpracuje posudek na předloženou dokumentaci a vyjádří se k připomínkám dotčených orgánů. Následně Krajský úřad zorganizuje veřejné projednání, kde má veřejnost možnost vyjádřit své připomínky. Na základě zpracovaného posudku a výsledku veřejného projednání vydá Krajský úřad stanovisko EIA - ať už souhasné či nesouhlasné.

I s nesouhlasným stanoviskem EIA je možné zahájit územní řízení, šance na vydání územního rozhodnutí jsou však velmi nízké.

Pozn. Proces vydání stanoviska EIA není správním řízením a proto proti vydanému stanovisku Krajského úřaduje neexistuje možnost odvolání dle Správního řádu.

 

Územní řízení 

Pro zahájení územního řízení investor potřebuje (vedle stanoviska EIA) projektovou dokumentaci pro územní řízení. K dokumentaci podávají dotčené orgány závazná stanoviska, účastníci řízení námitky a veřejnost připomínky.

Mezi účastníky řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon § 85 odst. 1 patří:

 • žadatel
 • obec, na jajímž území má být záměr uskutečněn
 • vlastník pozemku, na kterém má být záměr uskutečněn (není-li sám žadatelem)
 • osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám a pozemkům by mohlo být územním rozhodnutím dotčeno
 • osoby, o kterých to stanoví zvláštní právní předpis (typicky občanská sdružení)
 • společenství vlastníků jednotek

 

Stavební úřad v územním řízení zejména posuzuje, zda předložený záměr je v souladu s:

 • vydanou územně plánovací dokumentací
 • cíli a úkoly územního plánování
 • obecnými požadavky na využívání území
 • požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu
 • s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení a se stanovisky dotčených orgánů

Územní řízení trvá cca 6 měsíců a na jeho konci je (v lepším případě) vydání územního rozhodnutí, které má platnost 2 roky a obsahuje podmínky, které musí žadatel (investor) dodržet.

 

Stavební řízení

V další fázi je investor povinen vypracovat dokumentaci pro stavební řízení, která vychází z projektové dokumentace pro územní řízení, avšak je detailnější a jsou v ní zapracovány i připomínky uvedené v územním rozhodnutí. Stejně jako v územním řízení i zde k dokumentaci podávají dotčené orgány závazná stanoviska, účstníci řízení námitky a veřejnost připomínky.

Mezi účastníky řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavební zákon § 109 odst. 1 patří:

 • stavebník
 • vlastník pozemku, na kterém má být záměr uskutečněn (není-li sám žadatelem)
 • osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám a pozemkům by mohlo být územním rozhodnutím dotčeno
 • společenství vlastníků jednotek

 

Splňuje-li předložený záměr všechny podmínky, stavební úřad vydá stavební povolení.

 

<< Výběr lokality                    Smlouvy s obchodními partnery >>