Smlouvy s obchodními partnery

Hladký průběh výstavby a provozu BPS záleží na smluvním ujednání s mnoha partnery - od SFŽP poskytujícího dotace na výstavbu BPS až po zhotovitele, který výstavbu BPS zajistí.

 

Žádost o dotaci

Investor může žádat o dotaci na výstavbu BPS z evropských fondů ve výši 30 - 60 % uznatelných nákladů v závislosti na typu BPS a velikosti podniku.

Druhé programovací období končí v roce 2013, mnoho času na přípravu a poání žádosti již nezbývá. Je však možné, že i po tomto datu budou existovat dotační tituly podporující výstavbu bioplynových stanic.

 

Zajištění financování

Stavba BPS vyžaduje vysoké investice a proto je nutné dobře zvažit zdroj financování.

Obvykle se na financování podílejí banky, ty jsou však při poskytnutí úvěru dnes opatrné více než kdykoliv před tím. Proto je při žádosti o úvěr mít celý záměr dobře připravený - nejlépe mít alespoň územní rozhodnutí, mít zajištěné suroviny, rezevovanou kapacitu do DS el. energie apod. Banky požadují také alespoň 20 - 30 % vlastních zdrojů z celkového objemu investice (bez započítání případných doací). Splatnost úvěru bývá obvykle do 15-ti let.

 

Zajištění surovin

Zajištění surovin - siláže a jiných zemědělských přebytků pro zemědělskou BPS resp. bioodpadů pro odpadové BPS má klíčový význam pro budoucí provoz bioplynové stanice a hlavně ekonomiku celého provozu. Zajištění dodávek surovin, pokrývající alespoň část kapacity stanice je nejen požadavkem úvěrující banky, ale mělo by to být především v zájmu investora. Proto je doporučeno mít uzavřené alespoň smlouvy o smlouvách budoucích s dodavateli surovin (zemědělci, s odpadovými společnostmi, s majiteli restaurací a jídelen, se zastupiteli města na dodávku vytříděného bioodpadu z KO apod.) na několik let dopředu za garantovanou cenu.

Smluvní zajištění surovin je klíčové zejména u odpadových BPS, jelikož u bioodpadů nefunguje dokonale konkurenční prostředí, tak jako je tomu například u siláže.

 

Smlouva o připojení s provozovatelem DS el. energie

Tržby z prodeje vyrobené el. energie tvoří hlavní zdroj příjmů majitele BPS, proto je důležité mít smluvně zajištěné připojení s provozovatelem DS el. energie. Za připojení do sítě se hradí poplatek provozovateli DS, jehož výše záleží na velikosti plánované BPS. Poplatek se pohybuje v řádu statisíců, vzhledem k celkové investici je to relativně malá částka a proto máte-li jistotu, že vše potřebné už je zajištěno, doporučujeme podpis smlouvy neodkládat, neboť provozovatel DS má určitou lhůtu ve které musí BPS připojit. Lhůta začíná běžet po podpisu smlouvy.

Pozn. Aby se předešlo případným problémům, doporučujeme prověřit únosnost DS v dané lokalitě a kapacitu připojení si rezervovat ještě před samotným nákupem či pronájmem pozemku.

 

Smluvní zajištění využití tepla

Smysluplné využití vyrobené tepelné energie bývá častým úskalím každé BPS. Přestože výnosy z prodeje tepla jsou výrazně nižší než výnosy z prodeje elektřiny (je to dáno tím, že stát podporuje pouze výkup elektřiny, nikoliv tepla), hrají tyto potenciální výnosy významnou roli a často mohou rozhodnout o tom, zda celková investice bude úspěšná či nikoliv.

Proto je vhodné mít zajištěný odběr tepla například s bytovým podnikem města, který vytápí domy připojené na CZT, s okolními provozy v průmyslové zóně či s jiným podnikateleme, který by přebytečné teplo využil například k sušení dřeva, vytápění skleníků apod.

 

Smlouva se zhotovitelem BPS

Doporučujeme nechat zpracovat projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele od nezávislého projektanta a oslovit více potenciálních dodavatelů. Vysoutěžením nejlepší ceny se dá ušetřit několik jednotek až desítek miliónů Kč, aniž by tím byla dotčena kvalita BPS. 

Při výběru zhotovitele BPS by měl být kladen důraz především na jeho zkušenosti a reference. Doporučujeme navštívit některé jeho BPS, které v posledním období zhotovil. Dáleje vhodné také zjistit jaké jsou jeho garance a zda poskytuje případný servis.

 

<< Povolovací proces                    Zpět na projektová příprava >>